برچسب زده شده با : منارتاریخی_جام
منارتاریخی جام افغانستان با خطرفروریزی رو به رو است

منارجام افغانستان که یکی ازبزرگترین بناهای تاریخی جهان محسوب می شود، با خطرفروریزی روبه رو است. این بنا در روستای جام درهفتاد کیلومتری شهرفیروزکوه مرکزغوردرمسیررود خانه هریرود موقعیت دارد. درسال های پسین قامت این بنای تاریخی شصت وپنج متره اندکی خمیده است. حکومت پیشین برای حفاظت ازاین منارو جلوگیری از رسوب آب رودخانه بر آن، […]

افغان کلکین – اخبار افغانستان | مطالب روز جامعه افغانستان